به منظور بهره گیری از ظرفیتهای دو سازمان صندوق بیمه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور کارگروههای تخصصی تشکیل می‌شود.

به منظور بهره گیری از ظرفیتهای دو سازمان صندوق بیمه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور کارگروههای تخصصی تشکیل می‌شود.