به گزارش عصر دهیار، یکی از ستون های پایه وسطی و کوله(نگهدارنده خاکریز رمپ) ضلع غربی تقاطع غیرهمسطح خیابان ارتش با خیابان آزادی، اتمام عملیات قالب بندی شان به اتمام رسیده وآماده بتن ریزی می باشد.بیشترین پیشرفت از لحاظ حجم عملیات در تقاطع غیرهمسطح ارتش، در ضلع غربی آن بوده که شامل اتمام ۴۰ عدد […]

به گزارش عصر دهیار، یکی از ستون های پایه وسطی و کوله(نگهدارنده خاکریز رمپ) ضلع غربی تقاطع غیرهمسطح خیابان ارتش با خیابان آزادی، اتمام عملیات قالب بندی شان به اتمام رسیده وآماده بتن ریزی می باشد.
بیشترین پیشرفت از لحاظ حجم عملیات در تقاطع غیرهمسطح ارتش، در ضلع غربی آن بوده که شامل اتمام ۴۰ عدد جاگذاری و بتن ریزی شمع ها، اجرای فونداسیون کوله و ۲ پایه از ۳ پایه ضلع غربی و بتن ریزی مگر برای آماده سازی فونداسیون پایه سوم و همچنین قالب بندی کوله و یکی از ستون های پایه وسطی می باشد.
در روزهای آینده نیز حجم ۱۲۰ مترمکعبی کوله و همچنین یکی از ستون های پایه وسطی بتن ریزی شده و عملیات آرماتوربندی فونداسیون ستون دیگر ضلع غربی شروع خواهد شد.
در ضلع شرقی تقاطع غیرهمسطح ارتش نیز حلقه های ۱۰ شمع محل کوله جاگذاری و بتن ریزی شده و در حال حاضر مراحل پایان خاکبرداری آن اجرا می شود تا برای شروع عملیات فونداسیون آماده سازی  شود.