وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتی به گام بلند صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در توسعه بیمه در سطح کشور پرداخت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتی به گام بلند صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در توسعه بیمه در سطح کشور پرداخت.