کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی،سلامت ،زنان و خانواده استان قزوین برگزار شد.

کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی،سلامت ،زنان و خانواده استان قزوین برگزار شد.