سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد باستناد بند یک جلسه چهل و سوم مصوبه هیئت مدیره سازمان بتاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ نسبت به انتخاب پیمانکار جهت احداث و نگهداری فضای سبز محوطه داخل سازمان اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان (اشخاص حقوقی) حائز شرایط  دارا رتبه بندی مورد تائید سازمان سیما، منظر شهرداری تبریز و […]

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد باستناد بند یک جلسه چهل و سوم مصوبه هیئت مدیره سازمان بتاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ نسبت به انتخاب پیمانکار جهت احداث و نگهداری فضای سبز محوطه داخل سازمان اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان (اشخاص حقوقی) حائز شرایط  دارا رتبه بندی مورد تائید سازمان سیما، منظر شهرداری تبریز و بر اساس بر آورد دفترچه فهرست بهائ سال۱۴۰۰ سازمان مذکور دعوت می شود.

ضمن بازدید از محل و دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۰ روز به محل دبیرخانه سازمان : واقع در جاده تبریز آذرشهر بعداز پلیس راه  جنب پل هوایی دوم کیلومتر جاده پیاذر بعد از دهستان تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.

 تاریخ انتشار مناقصه : روزسه شنبه  مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

آخرین مهلت اخذ مدارک : ساعت ۱۲/۰۰ روز یکشنبه  مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

 تاریخ گشایش پاکتها: ساعت ۱۳/۰۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

 سپرده شرکت درمزایده : ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(پنج میلیون تومان) به شماره حساب ۱۱۳۵۳۰۱۱۴۲۸۰۱ نزد بانک سپه شعبه خسرو شهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد.

برای دریافت این آگهی کلیک کنید​​