ستاد توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر شهرستان ملایر با حضور معاون فرماندر، بخشداران شهرستان ملایر، مدیر صندوق بیمه اجتماعی …

ستاد توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر شهرستان ملایر با حضور معاون فرماندر، بخشداران شهرستان ملایر، مدیر صندوق بیمه اجتماعی …