مستمری فروردین ماه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی واریز شد
مستمری فروردین ماه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی واریز شد

مدیر کل تعهدات قانونی، بازنشستگی و مستمری صندوق بیمه اجتماعی از واریز مستمری فروردین ماه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی خبر داد.

مدیر کل تعهدات قانونی، بازنشستگی و مستمری صندوق بیمه اجتماعی از واریز مستمری فروردین ماه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی خبر داد.