رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: دستگاه قضایی با افرادی که از قانون تخطی می کنند قاطعانه برخورد می کند، چرا که آراء قضایی ارزش و اعتبار بسزایی در جامعه داشته و مخدوش شدن آن به ضرر جامعه و امنیت است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی موسی خلیل الهی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با اشاره به سیاست های تحول قوه قضائیه اظهار داشت: از جمله سیاست های مورد تاکید رئیس محترم قوه قضائیه مبارزه با مظاهر فساد، حفاظت از حقوق عامه و حمایت از تولید و سرمایه گذاری های مشروع است.

وی افزود: فراهم کردن بسترهای تولید و اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان موفق جزو برنامه های راهبردی دستگاه قضایی بوده و اقدامات بسیار خوبی در خصوص حمایت از تولیدکنندگان و به تبع آن ایجاد اشتغال در استان انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به برخی آسیب های ناشی از خرید و فروش اراضی در شهرک های صنعتی بدون ایجاد واحد تولیدی و اشتغال، اضافه کرد: در این رابطه شهرک های صنعتی مکلف به تامین زمین برای تولید کننده واقعی بوده و خرید و فروش صرف زمین به دست عده ای قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: همه مسئولان استان به منظور ایجاد اشتغال و حمایت از تولید مکلف به حمایت و فراهم کردن بسترهای قانونی لازم برای حضور سرمایه گذاران و تولید کنندگان موفق هستند.

خلیل الهی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات به وجود آمده برای سرمایه گذاران به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین از سوی دستگاه ها و سرمایه گذاران بیان کرد: متاسفانه به دلیل صحیح اجرا نکردن قوانین و مقررات و تصمیمات جزیره ای دستگاه ها بخشی از قوانینی اجرا نمی شود و این مساله موجب بروز برخی مشکلات می شود، بر همین اساس دستگاه های صادر کننده و تصمیم گیرنده باید پیش از صدور مجوزهای نهایی متقاضی را نسبت به روند اخذ مجوز راهنمایی کنند.

وی با بیان اینکه ترک فعل مدیران و مسئولان بهانه ای برای تخطی از قانون نیست، خاطرنشان کرد: همه ما مکلف به رعایت قوانین هستیم و با افرادی که از قانون تخطی می کنند بر اساس قانون قاطعانه برخورد می شود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی ادامه داد: مردم باید حتمیت و قطعیت آرای صادر شده از سوی دستگاه قضایی را لمس کنندچرا که آراء قضایی ارزش و اعتبار بسزایی در جامعه داشته و مخدوش شدن آن به ضرر جامعه و امنیت بوده و تبعات منفی در پی دارد.