نشست مشترک رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با مدیر صندوق بیمه اجتماعی در استان برگزار شد.

نشست مشترک رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با مدیر صندوق بیمه اجتماعی در استان برگزار شد.