مدیر صندوق بیمه اجتماعی در استان سمنان گفت: وسعت زیاد و جمعیت کم استان سمنان باعث عدم صرفه اقتصادی فعالیت کارگزاران شده است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی در استان سمنان گفت: وسعت زیاد و جمعیت کم استان سمنان باعث عدم صرفه اقتصادی فعالیت کارگزاران شده است.