مدیر صندوق بیمه اجتماعی در آذربایجان غربی از کسب رتبه سوم شهرستان میاندوآب از نظر تعداد جذب بیمه شده و رتبه هشتم از نظر ضریب نفوذ در استان …

مدیر صندوق بیمه اجتماعی در آذربایجان غربی از کسب رتبه سوم شهرستان میاندوآب از نظر تعداد جذب بیمه شده و رتبه هشتم از نظر ضریب نفوذ در استان …