قلع و قمع ۸ هکتار از مستحدثات غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در حوزه قضایی خواجه
قلع و قمع ۸ هکتار از مستحدثات غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در حوزه قضایی خواجه

8 هکتار از مستحدثات غیر مجاز اراضی زراعی و باغی در حوزه قضایی بخش خواجه قلع و قمع شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی  با دستور لطفی رئیس حوزه قضایی بخش خواجه و با حضور نماینده دادگاه خواجه و همکاری اداره جهاد کشاروزی شهرستان هریس و فرماندهی انتظامی شهرستان هریس و مأمورین انتظامی بخش خواجه، در اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاریری اراضی زراعی، نسبت به قلع و قمع ۱۹ فقره مستحدثات غیر مجاز اراضی زراعی و باغی در روستای «گمند» بخش خواجه در سطح اشغال حدود یک و نیم هکتار اقدام و منجر به  آزاد سازی حدود هشت هکتار از اراضی زراعی  و باغی  و اعاده به وضع سابق شد.