سرپرست معاونت مالی و اقتصادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منصوب شد
سرپرست معاونت مالی و اقتصادی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سمیرا منصوری با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی صندوق …

طی حکمی از سوی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سمیرا منصوری با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی صندوق …