مدیر کل بیمه سلامت استان قزوین از عضویت دارندگان دفترچه بیمه سلامت در صندوق بیمه اجتماعی خبر داد.

مدیر کل بیمه سلامت استان قزوین از عضویت دارندگان دفترچه بیمه سلامت در صندوق بیمه اجتماعی خبر داد.