خرید و تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز دولت و شهرداریها واقع در شهرداری منطقه ۴
خرید و تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز دولت و شهرداریها واقع در شهرداری منطقه ۴

 لذا بدینوسیله مراتب به اطلاع مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی در محدوده پلاکهای مذکور می رساند که حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک مالکیت جهت توافق یا تعیین کارشناس رسمی دادگستری به شهرداری منطقه ۴ واقع در خیابان آذربایجان جنب اداره کل کار تعاون و رفاه […]

 لذا بدینوسیله مراتب به اطلاع مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی در محدوده پلاکهای مذکور می رساند که حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک مالکیت جهت توافق یا تعیین کارشناس رسمی دادگستری به شهرداری منطقه ۴ واقع در خیابان آذربایجان جنب اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی مراجعه نمایند در غیر اینصورت شهرداری به استناد به لایحه قانونی مذکور راساً نسبت به طی مراحل قانونی اقدام خواهد نمود.

۱-اکبر آتش نظرلو مالک پلاک ثبتی ۱۵/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۲-خانم اشرف آقازاده موسوی (مشیری) مالک پلاک ثبتی ۱۶/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۳-خانم سکینه عادلی با مالکیت وراث مرحوم مصطفی فیروزی مالک پلاک ثبتی ۶۳۱۷ بخش ۴ تبریز

۴-خانم ثریا عصمتی دخت مالک پلاک ثبتی ۱۸/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۵-خانم فخری صاحبدل مالک پلاک ثبتی ۲۰/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۶- یونس کاظمی مالک پلاک ثبتی ۲۳/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۷-محمد حمیدی رشید مالک پلاک ثبتی ۱۴/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۸-حیدر جعفری علیرضا چایی مالک پلاک ثبتی ۱۱/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۹-خانم علویه موسوی مالک پلاک ثبتی ۳/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۱۰- میرمحمد سید یگانی مالک پلاک ثبتی ۱۳/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۱۱- غلامحسین پورمهدی وردین مالک پلاک ثبتی ۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۱۲- احمدی مقدم مالک پلاک ثبتی ۶۳۱۸ بخش ۴ تبریز

۱۳-حمید دادجویان اقدمی مالک پلاک ثبتی ۱۲/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۱۴- امیر چنگیزی مالک پلاک ثبتی ۵/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۱۵-محرم عبادی مالک پلاک ثبتی ۱۷/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۱۶- داود جلال مالک پلاک ثبتی ۲۵/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۱۷- هاشم غفران سفیدان جدید مالک پلاک ثبتی ۲۲/۶۳۱۹ بخش ۴ تبریز

۱۸- میرسجاد سیدی مالک پلاک ثبتی ۶۳۱۹ /۴ بخش ۴ تبریز

۱۹- حمید ادهمی بخش ۴ تبریز

۲۰- محمد برضیاء بخش ۴ تبریز  

اکبر امجدی

شهردار منطقه چهار

برای دریافت این آگهی کلیک کنید