خرید و تملک اراضی و ابنیه طرح خیابان ۲۴ متری امتداد فلسطین جنوبی
خرید و تملک اراضی و ابنیه طرح خیابان ۲۴ متری امتداد فلسطین جنوبی

لذا بدینوسیله مراتب به اطلاع مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی در محدوده پلاکهای مذکور می­رساند که حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک مالکیت جهت توافق یا تعیین کارشناس رسمی دادگستری به شهرداری منطقه ۴ واقع در خیابان آذربایجان جنب اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه […]

لذا بدینوسیله مراتب به اطلاع مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی در محدوده پلاکهای مذکور می­رساند که حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک مالکیت جهت توافق یا تعیین کارشناس رسمی دادگستری به شهرداری منطقه ۴ واقع در خیابان آذربایجان جنب اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نمایند.
در غیر اینصورت شهرداری با  استناد به لایحه قانونی مذکور راساً نسبت به طی مراحل قانونی اقدام خواهد نمود.

۱- آقای محمد کهفی مالک پلاک ثبتی ششدانگ قطعه دوم باقیمانده ۱۲۲۷ بخش ۵ تبریز

۲- وراث مرحوم مقردچیان مالکین پلاک ۱۲۰۷ بخش ۵ تبریز

۳- وراث مرحوم حسین مجتهدی مالکین پلاک ثبتی ۱۲۲۰ و ۱۲۲۵ فرعی ۲ بخش ۵ تبریز

اکبر امجدی

شهردار منطقه چهار

برای دریافت این آگهی کلیک کنید​​