محمدباقر خوشنواز در گفتگو با خبرنگار شهریار اظهار کرد: المان پیانو در راستای زیباسازی و توجه به سیمای شهر نصب شده بود اما پس از جانمایی مشخص شد محل انتخاب شده برای آن به لحاط اینکه یک میدان پرتردد است و المان نیز دقیقا در مجاورت خط عابر پیاده واقع شده، مناسب نبود. خوشنوار یادآور […]

محمدباقر خوشنواز در گفتگو با خبرنگار شهریار اظهار کرد: المان پیانو در راستای زیباسازی و توجه به سیمای شهر نصب شده بود اما پس از جانمایی مشخص شد محل انتخاب شده برای آن به لحاط اینکه یک میدان پرتردد است و المان نیز دقیقا در مجاورت خط عابر پیاده واقع شده، مناسب نبود.

خوشنوار یادآور شد: علاوه بر این، خواه یا ناخواه توجه رانندگان به المان نیز جلب شده و امکان ایجاد خطر برای عابرین پیاده وجود داشت؛ به همین خاطر المان مذکور برداشته شد تا در ۴۸ساعت آینده پس از آماده سازی بسترهای مورد نیاز، در همان مسیر بلوار۲۹بهمن، حوالی راهنمایی مجددا نصب شود.