تخریب دیوارهای داخلی ۶ ساختمان در مراحل پایانی است
تخریب دیوارهای داخلی ۶ ساختمان در مراحل پایانی است

به گزارش عصر دهیار، عملیات تخریب دیوارهای داخلی مازاد ۶ ساختمان مجموعه تاریخی فرهنگی باغشمال تبریز، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه در مراحل پایانی است. تخریب دیوارهای داخلی ساختمان های به جا مانده از پادگان سابق ارتش در محوطه مجموعه تاریخی فرهنگی باغشمال، مطابق نقشه طراحی شده انجام می گیرد تا برای کاربری های […]

به گزارش عصر دهیار، عملیات تخریب دیوارهای داخلی مازاد ۶ ساختمان مجموعه تاریخی فرهنگی باغشمال تبریز، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه در مراحل پایانی است.

تخریب دیوارهای داخلی ساختمان های به جا مانده از پادگان سابق ارتش در محوطه مجموعه تاریخی فرهنگی باغشمال، مطابق نقشه طراحی شده انجام می گیرد تا برای کاربری های در نظر گرفته بهسازی و مناسب سازی شود.

در حال حاضر نخاله های حاصل از تخریب دیوارهای مازاد، به صورت دستی به بیرون از ساختمان حمل می شود تا بعد از پاکسازی محوطه داخل ساختمان ها، مطابق نقشه فضای داخلی ساختمان آماده سازی گردد.

معاونت فنی و عمرانی منطقه بعد از تخلیه نخاله ها نسبت به کف سازی کف سالن ها و هچنین ترمیم و نازک کاری دیوارهای داخلی این ۶ سالن اقدام خواهد کرد.

همزمان با تخریب دیواهای داخلی مازاد مطابق نقشه، قسمت های پوسیده و آسیب دیده شیروانی سقف ساختمان ها نیز توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه تعویض و ترمیم می شود.