تاکید فرماندار شهرستان بانه بر ترویج بیمه روستاییان و عشایر
تاکید فرماندار شهرستان بانه بر ترویج بیمه روستاییان و عشایر

فرماندار شهرستان بانه در دیدار با مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان کردستان بر لزوم توسعه و ترویج بیمه روستایی و عشایر در میان مردم شهرستان …

فرماندار شهرستان بانه در دیدار با مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان کردستان بر لزوم توسعه و ترویج بیمه روستایی و عشایر در میان مردم شهرستان …