بارش برف مدارس برخی نقاط آذربایجان شرقی را تعطیل کرد
بارش برف مدارس برخی نقاط آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

بارش برف سنگین و برودت هوا مدارس آذربایجان شرقی را تعطیل کرد.

به گزارش عصر دهیار، بنا بر اطلاعیه ااداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به دنبال بارش سنگین برف و کولاک و برودت شدید هوا  فردا سه شنبه۲۴دیماه ۹۸ مدارس برخی نقاط در استان به شح ذیر تعطیل علام شد:

در بخش #نظرکهریزی کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه #اهر کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری در شیفت صبح تعطیل خواهند بود.امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه #هشترود کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه #چاراویماق کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه #ورزقان مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل و سایر دوره های تحصیلی شهری و روستایی با ۲ ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در بخش #تیکمه داش کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه #بستان آباد کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در بخش #خواجه کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح با ۲ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه  #مرند مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل خواهند بود. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه #مراغه کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در بخش #کندوان کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه #میانه کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری در شیفت صبح تعطیل خواهند بود. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در بخش #تسوج کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه #کاغذکنان کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در بخش #صوفیان کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه #بناب مدارس استثنایی؛ پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در بخش #مهربان مدارس استثنایی؛ پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه #جلفا  کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در منطقه #اسکو و شهر جدید سهند مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل خواهند بود. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در بخش #ایلخچی مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل خواهند بود.
در منطقه #آذرشهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل خواهند بود.
در بخش #خسروشاه مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
در بخش #گوگان مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل خواهند بود.
منطقه #ورزقان مدارس مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم شهری و روستایی در شیفت صبح با ۲ ساعت تاخیر آغاز می شود و کلیه مراکز پیش دبستانی و استثنائی در مناطق شهری و روستایی تعطیل می باشد.
در #نواحی پنجگانه تبریز مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی روستایی شیفت صبح تعطیل است. امتحانات نهایی شامل تعطیلی نمی شود و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.