ایجاد تشتک درختان، درختچه ها و دفع علف های هرز ژونی پروس در سطح پارکهای منطقه ۱
ایجاد تشتک درختان، درختچه ها و دفع علف های هرز ژونی پروس در سطح پارکهای منطقه ۱

به گزارش عصر دهیار،  اکیپ های فضای سبز منطقه ۱ در راستای حفظ و حراست فضاهای سبز اقدامات ویژه ای از جمله ایجاد تشتک درختان و درختچه ها، نظافت اساسی و دفع علفهای هرز ژونی پروس ها در سطح پارک های منطقه کرده و همچنین در کنار این اقدامات هرس درختان نیز در برخی از […]

به گزارش عصر دهیار،  اکیپ های فضای سبز منطقه ۱ در راستای حفظ و حراست فضاهای سبز اقدامات ویژه ای از جمله ایجاد تشتک درختان و درختچه ها، نظافت اساسی و دفع علفهای هرز ژونی پروس ها در سطح پارک های منطقه کرده و همچنین در کنار این اقدامات هرس درختان نیز در برخی از مسیرها انجام می شود.
در راستای این امر ترمیم بانکت ارقام ردیفی، حذف چایر از معابر، اندود درختان با چسب پیوند و برداشت نخاله های اطراف درخت و درختچه نیز بخش مهمی از اقدامات امور فضای سبز شهرداری منطقه ۱ است.