اولین نشست ارائه تجارب مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برگزار می‌شود.

اولین نشست ارائه تجارب مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برگزار می‌شود.