شهرداری منطقه ۸ به مناسبت سال جدید نسبت به نصب المان‌های نوروزی در سطح منطقه اقدام کرده است.

شهرداری منطقه ۸ به مناسبت سال جدید نسبت به نصب المان‌های نوروزی در سطح منطقه اقدام کرده است.