ساختمان دادگاه عمومی بخش خواجه افتتاح شد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی ساختمان دادگاه عمومی بخش خواجه با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری و نماینده ارزشیابی قضات نواپور و همچنین مسئولین اداری و انتظامی شهرستان هریس و شهر خواجه از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس قوه قضائیه اول تیرماه ۹۹ افتتاح شد.

لازم به ذکر است که این ساختمان با مساحت زیربنای ۱۵۶۰ مترمربع در عرض ده ماه با پیگیری های مستمر لطفی رئیس حوزه قضایی بخش خواجه، تحت نظارت مدیریت پشتیبانی دادگستری استان آذربایجان شرقی احداث شده است.