اجرای عملیات آرماتور بندی پایه شماره ۹ پروژه بهسازی پل عباسی
اجرای عملیات آرماتور بندی پایه شماره ۹ پروژه بهسازی پل عباسی

به گزارش عصر دهیار، پل عباسی که در یکی از مهمترین بخشهای سطح منطقه قرار دارد به منظور بهسازی و مقاوم سازی اقدامات ویژه و فنی مورد نیاز آن وارد فاز عملیاتی شده است که توسط اکیپ های عمرانی منطقه ۱ به سرعت در حل انجام می باشد.این پروژه هم اکنون توسط پیمانکار مربوط در […]

به گزارش عصر دهیار، پل عباسی که در یکی از مهمترین بخشهای سطح منطقه قرار دارد به منظور بهسازی و مقاوم سازی اقدامات ویژه و فنی مورد نیاز آن وارد فاز عملیاتی شده است که توسط اکیپ های عمرانی منطقه ۱ به سرعت در حل انجام می باشد.
این پروژه هم اکنون توسط پیمانکار مربوط در مرحله آرماتوربندی پایه شماره ۹ قرار دارد که در حال اتمام این مرحله است.