۱) مدت بهره برداری :  مدت بهره برداری از پک های فوق،   ۲۴ ماه (دو سال شمسی) می باشد.                                             ۲) سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب ۱۰۰۸۰۴۱۴۳۵۱۸  سازمان سیما، منظر، فضای سبز شهری نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه […]

۱) مدت بهره برداری :  مدت بهره برداری از پک های فوق،   ۲۴ ماه (دو سال شمسی) می باشد.                                            

۲) سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب ۱۰۰۸۰۴۱۴۳۵۱۸  سازمان سیما، منظر، فضای سبز شهری نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد.

۳) مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت ۱۴روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۲/۶ می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت ۱۴:۳۰ در محل سازمان سیما، منظر، فضای سبز شهری شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد.

۴) سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است که در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

۵)هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

۶) نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تحویل پاکت (الف) و (ب) به واحد امور قرارداد سازمان و برای تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در پارک ائل گلی، ساختمان اداری سازمان سیما، منظر، فضای سبز شهری شهرداری تبریز مراجعه نمایند.

۷) سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنت https://parks.tabriz.ir/ مراجعه فرمایید.

 

مسعود برزگر جلالی

مدیرعامل سازمان

برای دریافت این آگهی کلیک کنید​​