تکواندوکار عضو آکادمی شهرداری تبریز گفت: این آکادمی تاثیر زیادی در استعدادیابی، رشد و پیشرفت تکواندوکاران نونهال و نوجوان تبریزی داشته است.

تکواندوکار عضو آکادمی شهرداری تبریز گفت: این آکادمی تاثیر زیادی در استعدادیابی، رشد و پیشرفت تکواندوکاران نونهال و نوجوان تبریزی داشته است.