عزاداری روز عاشورا در روستای «چهرگان» - عصر دهیار | عصر دهیار