سفر معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری به شهرستان چاراویماق - عصر دهیار | عصر دهیار