سفر معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری به شهرستان هشترود - عصر دهیار | عصر دهیار