دشت سرسبز روستای مهترلو ورزقان - عصر دهیار | عصر دهیار