مدیر صندوق در استان البرز به منظور برنامه دوشنبه های مردمی صندوق بیمه اجتماعی به دیدار مردم در دفتر کارگزاری ۵۷۰۴۷ شهرستان نظرآباد رفت.

مدیر صندوق در استان البرز به منظور برنامه دوشنبه های مردمی صندوق بیمه اجتماعی به دیدار مردم در دفتر کارگزاری ۵۷۰۴۷ شهرستان نظرآباد رفت.