باید با تامین برنامه ای نسبت به حمایت از کشاورزان اقدام شود
باید با تامین برنامه ای نسبت به حمایت از کشاورزان اقدام شود

دبیرِ خانه کشاورز استان گفت: اتاق بازرگانی و تشکل های کشاورزی باید با اقدام مشترک با تدوین برنامه ای، نسبت به حمایت از کشاورزان و تامین چتر حفاظتی برای آنان اقدام کنند.

به گزارش عصر دهیار، مصطفی قنبری در جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با موضوع «بررسی موانع توسعه صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به کشور عراق» اظهار داشت: صادرکنندگان استان در قبال دریافت تسهیلاتی که دولت در سنوات گذشته در بازارهای هدف برای آن ها فراهم آورده، گزارشی ارائه نمی دهند.

وی، توجه به ضرورت های ملی را قبل از تولید و صادرات ضروری برشمرده و گفت: در شرایط خشکسالی، کشاورزان در تنگنا بوده و لازم است که از لحاظ علمی و فناوری تحت حمایت قرار گیرند.

دبیرِ خانه کشاورز استان با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی، سازمان تعاون روستایی به عنوان متولی صادرات این بخش تعریف شده است، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی و تشکل های کشاورزی باید با اقدام مشترک، مانع انحراف تولیدکنندگان از خط تولید به سایر فعالیت ها شده و با تدوین برنامه ای، نسبت به حمایت از کشاورزان و تامین چتر حفاظتی برای آنان اقدام کنند.

حل مشکل دوگانگی در خصوص وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی

صمد قویدل، مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گفت: با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی، دوگانگی که در خصوص  وظایف  بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مابین وزارت جهاد و سایر وزارت خانه ها وجود داشت، حل و صفر تا صد موضوعات بازرگانی حوزه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است که در این راستا خواستار ارائه مشکلات توسط بخش خصوصی جهت پیگیری از وزارتخانه ها هستیم.