طرح های کمیته امداد برای تامین اشتغال و معیشت در حوضه دریاچه ارومیه - عصر دهیار | عصر دهیار