روستای زلزله زده تیر شاب سراب - عصر دهیار | عصر دهیار