کلاس‌های دانشگاه تبریزدر هفته اول مهر مجازی شدکلاس‌های دانشگاه تبریزدر هفته اول مهر مجازی شد