مدیر کل تعهدات قانونی ، بازنشستگی و مستمری صندوق بیمه اجتماعی خبر داد؛;;مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد ۱۴۰۰ اعلام شدند
مدیر کل تعهدات قانونی ، بازنشستگی و مستمری صندوق بیمه اجتماعی خبر داد؛;;مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد ۱۴۰۰ اعلام شدند

مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد ۱۴۰۰ اعلام شدند.

مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد ۱۴۰۰ اعلام شدند.