مدیر صندوق در استان آذربایجان غربی از افزایش توجه بیشتر به مناطق مرزی که ضریب پوشش بیمه پایینی دارند، خبر داد.

مدیر صندوق در استان آذربایجان غربی از افزایش توجه بیشتر به مناطق مرزی که ضریب پوشش بیمه پایینی دارند، خبر داد.