مدیر صندوق بیمه اجتماعی در استان اردبیل اعلام کرد؛;;۱۲۰ هزار مشمول فاقد بیمه در استان وجود دارد
مدیر صندوق بیمه اجتماعی در استان اردبیل اعلام کرد؛;;۱۲۰ هزار مشمول فاقد بیمه در استان وجود دارد

مدیر صندوق بیمه اجتماعی در استان اردبیل از برپایی هزار و چهارصد میز خدمت در روستاها و مناطق عشایری استان اردبیل در سال جدید خبر داد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی در استان اردبیل از برپایی هزار و چهارصد میز خدمت در روستاها و مناطق عشایری استان اردبیل در سال جدید خبر داد.