پولادوند مدیر بیمه اجتماعی استان: علمای احناف در فتوای جدید خود فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر جایز دانستند.

پولادوند مدیر بیمه اجتماعی استان: علمای احناف در فتوای جدید خود فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر جایز دانستند.